Hot line: 0985099938

Video 7 - Tổng hợp vật tư bù trừ chênh lệch vật liệu, nhân công, máy - Dự toán GXD 10