Hot line: 0985099938

Phần mềm Quản Lý chất lượng GXD

Xin Giới thiệu với bạn đọc Phần mềm Quản Lý chất lượng GXD (tên đầy đủ là phần mềm Quản lý chất lượng GXD). Các chức năng chính:

- Giúp bạn Quản lý xây dựng theo mô hình CIM (Construction Information Modeling = Mô hình quản lý thông tin xây dựng)

- Lập, quản lý và in ấn hồ sơ nghiệm thu: nghiệm thu công việc, nghiệm thu vật liệu đầu vào công trường, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành công trình. Bộ biên bản gồm: lấy mẫu, nghiệm thu nội bộ (nếu cần), yêu cầu nghiệm thu và biên bản nghiệm thu.

- Lập, quản lý và in ấn các biên bản kiểm tra công việc trước nghiệm thu, biên bản lấy mẫu, biên bản theo dõi các loại...

- Lập, quản lý và in ấn nhật ký thi công công trình, báo cáo ngày

- Tính toán diễn giải khối lượng chi tiết phục vụ nghiệm thu, tổng hợp khối lượng phục vụ thanh toán khối lượng hoàn thành

- Tra cứu định mức theo định mức Bộ Xây dựng (và các Bộ Ngành khác), tính toán số liệu phục vụ lập tiến độ thi công

- Tra cứu hơn 2000 tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

- Đặc biệt: tích hợp sẵn hệ thống các văn bản, quy định liên quan đến quản lý chất lượng công trình, hệ thống các biểu mẫu (từ biên bản cuộc họp, biên bản hiện trường...)

- Rất nhiều chức năng khác giúp công việc hồ sơ hoàn công trên hiện trường trở nên đỡ vất vả rất nhiều... Mời các bạn xem video hướng dẫn: