Phần mềm Quản lý dự án xây dựng GXD - phát triển trên nền Excel kế thừa tất cả những tính năng mạnh mẽ của Excel

Phần mềm quản lý dự án xây dựng Việt Nam - lập trình phù hợp với các quy định hiện hành của Việt Nam. Lần đầu tiên được phát triển, không chỉ để trình bày và in bản tiến độ như Microsoft Project.

- Các quy trình, công đoạn công việc của dự án theo quy định của pháp luật Việt Nam

- Các đầu việc chuẩn bị dự án, các biểu mẫu và điều khoản quy định cần đọc, ghi chú về đơn vị thực hiện, cơ quan Nhà nước cần gặp, thời gian theo quy định...

- Các đầu việc thực hiện dự án, các biểu mẫu và điều khoản tương ứng.

- Các công việc cần thực hiện khi kết thúc xây dựng, vận hành dự án

- Hệ thống văn bản, các quy định hiện hành về: Quản lý dự án, Quản lý chi phí, Quản lý hợp đồng, Quản lý đấu thầu, Quản lý chất lượng, Quản lý thanh quyết toán hợp đồng xây dựng, Quyết toán vốn đầu tư.

- Hệ thống biểu mẫu file Word: Tờ trình, báo cáo, thẩm định, phê duyệt, đề xuất...

- Các Kỹ sư GXD cũng phát triển chức năng lập và quản lý tiến độ dự án. Khác với tiến độ thi công trong phần lớn các giáo trình ở Việt Nam, tiến độ thi công chỉ là một công đoạn nhỏ trong tiến độ dự án, còn chuẩn bị dự án, lập dự án, tư vấn thiết kế, đấu thầu, thi công, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán...

Để phát triển phần mềm quản lý dự án xây dựng Việt Nam ngoài tài liệu trên mạng, tài liệu chuyên gia, nghị định thông tư về quản lý dự án đầu tư xây dựng, kinh nghiệm mấy chục năm làm nghề phải đọc thêm rất nhiều và tiếp thu, tổng hợp ý kiến tinh hoa từ anh/em xây dựng trên phạm vi cả nước gửi về, tham khảo cả Microsoft Project, EVM trên Excel, quản lý tài liệu dự án, BIM.

Đúc kết tinh hoa vào phần mềm Quản lý dự án xây dựng Việt Nam, để bạn sử dụng là kế thừa luôn nền tảng từ đó.

Các phần mềm mọi người quan tâm nhiều